Aceasta este o versiune HTML a unui ataşament la solicitarea de acces la informații 'Mass-media'.  REPUBLICA MOLDOVA 
 
 
 
        РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
PRIMĂRIA    
 
 
 
 
 
         ПРИМЭРИЯ  
   MUNICIPIULUI BĂLȚI  
 
 
 
           МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 
 
           
 
                        
 
  
       MD-3100, mun.Bălţi 
 
 
 
 
 
   МД-3100, мун.Бэлць 
       piaţa Independenţei, 1    
 
 
 
 
   пл. Индепенденцей, 1 
       
tel.: 0 231 23181, fax: 0 231 22348                  
                  тел.:0231 23181, факс: 0231 22348 
    E-mail: xxxxxxxx@xxxxx.xx                                                             E-mail: xxxxxxxx@xxxxx.xx 
            www.balti.md                                                                                   www.balti.md  
  
 
 
18.04.2022  
Nr.P-03-18/2586  
 
 
La nr.  ________  din ________________  
 
Către Tamara Panco, 
reporteră Nord News 
 

 
 

 Prin  prezenta,  în  urma  examinării  mesajului  Dvs.,  expediat  la  poșta 
electronică oficială a primăriei xxxxxxxx@xxxxx.xx, în ziua de 12.04.2022, privind 
accesul la informația despre lista exactă cu numărul și cu denumirile instituțiilor de 
presă  care  au  activat/  activează  între  anii  1990-2022,  pe  teritoriul  municipiului 
Bălți, și sursele acestora de finanțare, vă comunicăm despre faptul că solicitarea nu 
poate fi satisfăcută, pe motivul necorespunderii cererii cu  cerințele al. (1)  art. 75 
din Codul administrativ, conform căruia lipsesc următoarele elemente: 
b) domiciliul sau sediul petiționarului și adresa de poștă electronică dacă se 
solicită răspuns pe această cale; 
e) semnătura petiționarului ori a reprezentantului său legal sau împuternicit, 
iar în cazul petiției transmise în formă electronică – semnătura electronică. 
  
Cu respect, 
 
 
 
Secretarul Consiliului municipal Bălți 

                      
       Irina Serdiuc 
 
Digitally signed by Serdiuc Irina
 
Date: 2022.04.18 14:54:24 EEST
 
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
 
 
 
 
 
 
 
Ex.: Viorica Cemîrtan, șef adjunct al 
 
  
Direcției managementul documentelor 
 
 
și relații cu publicul, tel. 0 231 60094