Это HTML-версия приложения к запросу «Свобода информации» 'Procese-verbale contravenționale judecători și procurori'.


Bună ziua. 
 
La 20.11.2019, ora 08:45 PM, la adresa electronică a Autorității Naționale 
de Integritate –  xxxx@xxx.xx, a parvenit, petiția remisă de la adresa 
“Diana<xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx”. 
 
Petiția a fost înregistrată cu nr. B-436/19 din 20.11.2019. 
 
Urmare a examinării corespunderii petiției cerințelor art. 75 din Codul 
administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018, s-a stabilit 
lipsa elementelor componente prevăzute la alin. (1) lit. lit. b) și e) din 
articolul menționat și anume: domiciliul petiționarului, semnătura 
petiționarului ori a reprezentantului său legal sau împuternicit, iar în 
cazul petiției transmise în formă electronică – semnătura electronică. 
 
Subsecvent, în temeiul prevederilor art. 76 alin. (2) din Codul 
administrativ, solicităm, respectuos, conformarea cerințelor actului 
normativ citat, în termen de 3 zile lucrătoare, pentru ca petiția să poată 
fi examinată. 
 
În cazul în care neajunsurile indicate nu vor fi înlăturate, petiția nu va 
fi examinată. 
 
Suplimentar, reiterăm prevederile 72 din Codul administrativ, cu referire 
la modalitățile depunerii petiției, cităm: 
 
"   Articolul 72. Depunerea petiției 
             
            (2) Petiția poate fi: 
            a) depusă în scris la autoritatea publică ori expediată prin 
poștă sau fax; 
            b) transmisă în formă electronică; 
            c) depusă verbal, fiind consemnată într-un proces-verbal. 
 
            (3) Dacă se transmite în formă electronică, petiția trebuie să 
corespundă cerințelor legale stabilite pentru un document electronic. 

 
Direcția juridică 
Autoritatea Națională de Integritate 
 
21.11.2019 
 
 
Digitally signed by Boicu Iulia
Date: 2019.11.21 16:48:32 EET
tel. 022-820-614 
Reason: MoldSign Signature
 
Location: Moldova
fax. 022-820-602