Aceasta este o versiune HTML a unui ataşament la solicitarea de acces la informații 'Solicitare de informații'. 
AGENȚIA DE GUVERNARE 
E-GOVERNANCE 
ELECTRONICĂ 
AGENCY 
 
Republic of Moldova, Chisinau, MD-2012, 134, Ștefan cel Mare și Sfânt Ave. 
Phone: +373 22 820 026, email: xxxxxx@xxxx.xx, web: http://www.egov.md 
 
 
Nr. 
3001 – 134  
din 
04.09.2023 
La nr. 
 
din 
 
 
Asociația Obștească                                                                                                         
„Juriștii pentru Drepturile Omului” 
 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx 
 
Cu  referire  la  cererea  prin  care  se  solicită  comunicarea  unor  informații, 
transmisă  în  formă  electronică  de  pe  adresa  de  e-mail  foi+request-779-
xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx,  
la  data  de  01.09.2023,  Instituția  publică  „Agenția  de 
Guvernare Electronică” 
(în continuare - AGE) vă comunică următoarele. 
La  09.08.2023,  ora  17.00,  de  pe  adresa  de  e-mail  xxxxxx@xxxx.xx,  AGE  a 
remis la adresa de e-mail xxxx@xxx.xx, gestionată de Asociația Obștească „Juriștii 
pentru Drepturile Omului”, răspunsul său nr.3001-122 din 09.08.2023, la o cerere 
similară  cu  nr.396/2023  din  27.07.2023,  înaintată  în  numele  Asociației  Obștești 
„Juriștii pentru Drepturile Omului” de către dna Diana BUTNARU, Directoare de 
proiect în cadrul organizației necomerciale respective.  
În  acest  context,  în  urma  analizei  informațiilor  disponibile  de  pe  site-ul 
https://vreauinfo.md/ro  am  constatat  că  această  resursă  informațională  a  fost 
elaborată în cadrul proiectului „Respectarea dreptului la informație de interes public 
prin intermediul litigării cu caracter strategic și prin crearea unei platforme deschise 
de acces la informație” implementat de aceiași asociație obștească.  
Astfel, din considerentul că cererea de comunicare a informațiilor în speță a 
fost înaintată, de fapt, de către același solicitant și are exact același conținut, precum 
și  luând în considerare că în informațiile furnizate anterior asociației nu au survenit 
careva modificări, vă recomandăm respectuos să consultați informațiile ce v-au 
fost  furnizate  deja  prin  scrisoarea  AGE  nr.3001-122  din  09.08.2023  și 
documentele anexate la aceasta, expediate Asociației Obștești „Juriștii pentru 
Drepturile  Omului”  la  09.08.2023,  ora  17.00,  de  pe  adresa  de  e-mail 
xxxxxx@xxxx.xx 
la adresa de e-mail xxxx@xxx.xx.     
 
        Director adjunct                                                         Andrei PRISACAR 
Digitally signed by Prisacar Andrei
 
Date: 2023.09.05 16:18:48 EEST
 
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
 
 

 
Ex.: Eduard Fricațel,  
e-mail: xxxxxx.xxxxxxxx@xxxx.xx,  
tel.: 0794 38138 

Document semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124/2022 privind identificarea electronică și serviciile de încredere. 
Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa: https://msign.gov.md.