Construcție neautorizată, ilegală în cartierul Poșta Veche

Solicitarea a fost reuşită

Către Primarul General Municipiul Chișinău (Primăria Municipiului Chișinău),

CERERE

În fapt: menționăm că aproximativ din anul 2008 pe str. Poștei 53/1, mun. Chișinău a fost demarată o construcție locativă multietajată în zona rezidențială R2 (Locuinţă unifamilial unifamilială, izolată sau cuplată). La fața locului nu există nici un panou informativ cu date referitoare la construcție.
Presupunem că lucrările de construcție a blocului sunt efectuate de SRL „AKdemir”, care, prin Prescripția seria AST nr. 001245 din 9 aprilie 2019 a fost obligată de a conserva construcția.

Menționăm că, contrar legislației, în preajma șantierului dat nu este amplasat nici un panou informativ cu referire la lucrările executate, certificatul de urbanism pentru proiectare, documentației de proiect şi autorizației de construire, denumirea antreprenorului și beneficiarului (faptul dat presupune că construcția dată este una neautorizată conform art. 28 din Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție).
La momentul actual, șantierul practic s-a transformat într-o gunoiște neautorizată şi necontrolată, periculoasă pentru public, îndeosebi pentru minorii care și-au improvizat un teren de joacă pe șantier.
Totodată, dorim să atragem atenția că terenul de joacă (stadionul), amplasat în imediata apropiere a șantierului, la fel, a fost distrus și transformat în gunoiște neautorizată, unde sunt depozitate deșeurile rămase după lucrările neautorizate de construcție efectuate.
Pe perimetrul șantierului s-a adunat mult moloz și deșeuri rezultate din edificarea acestei construcții, care nu au fost evacuate de antreprenor odată cu stoparea lucrărilor de construcție.
Între timp a fost demolat și gardul care izola perimetrul șantierului de zona publică, circumstanță care în esență a creat situație de pericol public. În prezent șantierul ne fiind izolat de drumul public, la el fiind acces liber.
În aceste circumstanțe, șantierul pune în pericol securitatea noastră, mai ales a copiilor, precum și a mediului ambiant.
De asemenea, toate lucrările care se efectuează în prezent, sunt efectuate în lipsa plasei anti-praf, iar din cauza condițiilor meteorologice, și anume a vântului, acestea sunt răspândite în perimetrul drumului public și curțile din vecinătate.
Adesea lucrările sunt efectuate și seara, iar drumul public fiind blocat pentru descărcarea materialelor de construcție.
De altfel, în calitate de muncitori care participă la executarea lucrărilor, sunt observați și minori, precum și alte persoane necalificate, care nu sunt echipate în modul prevăzut de lege.
La fel, dorim să atragem atenția că drumurile din fața și spatele blocului au fost distruse total, pe timp de ploaie fiind impracticabil din cauza noroiului ce se formează (de fapt aceasta fiind și cauza principală a adresării cu petiția dată).
Anterior, cu toți vecinii împreună, din surse proprii, am reparat drumul din fața șantierului dat, însă în urma lucrărilor efectuate în toamnă (săpături), acesta a fost distrus din nou și lăsat de izbeliște în toiul iernii.
Precum și drumul asfaltat, în pantă, în rezultatul săpăturilor a fost deteriorat și îngustat simțitor. Acesta a fost lăsat de izbeliște, șanțurile ne fiind plombate cu asfalt, iar acest fapt, mai ales pe timp de iarnă, îngreunează deplasarea.
În această ordine de idei, considerăm că antreprenorul care execută lucrările de construcție a acestui imobil încălcă prevederile legale, în special Codul contravențional, și ale documentelor normativ-tehnice, care prevăd regulile de securitate tehnică în construcții, fapt ce prezintă un pericol iminent pentru viața şi/sau bunurile oamenilor şi pentru mediu.
În drept menționăm că: în conformitate cu prevederile art. 374 alin. (3) din Codul contravențional, procesul contravențional se desfășoară pe principii generale de drept contravențional, în temeiul Constituției, al prezentului cod, al Codului de procedură penală în cazurile expres prevăzute de prezentul cod, precum şi al normelor dreptului internațional şi ale tratatelor internaționale cu privire la drepturile şi libertățile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte.
În sensul articolului 440 alin. (1) din Codul contravențional, constatarea faptei contravenționale înseamnă activitatea, desfășurată de agentul constatator, de colectare şi de administrare a probelor privind existența contravenției, de încheiere a procesului-verbal cu privire la contravenţie, de aplicare a sancţiunii contravenţionale sau de trimitere, a dosarului, după caz, funcționarului abilitat să examineze cauza contravențională, din cadrul autorității din care face parte agentul constatator, în instanţa de judecată sau în alt organ spre soluţionare.
Alineatul (2) și (3) al aceluiași articol statuează că, agentul constatator este sesizat prin plângere sau denunț ori se autosesizează cînd dispune de informații suficiente pentru a considera cu un grad înalt de probabilitate că este comisă o contravenție fie prin constatarea faptei contravenționale. Imediat sau în cel mult 3 zile de la data sesizării, agentul constatator este obligat să verifice sesizarea şi să întreprindă măsurile prevăzute de prezentul capitol.
Conform art. 440 alin. (5) din Codul contravențional, dacă la depistarea sau la examinarea cazului contravențional se stabilește competența unei alte autorități abilitate să constate contravenția sau să examineze cauza contravențională, materialele se remit în aceeași zi conform competenței.
Articolului 262 din Codul de procedură penală prescrie în alin. (1) pct. 1) că, organul de urmărire penală poate fi sesizat despre săvârșirea sau pregătirea pentru săvârșirea unei infracțiuni prevăzute de Codul penal prin plângere;
În conformitate cu art. 216 din Codul de procedură penală, în cursul urmăririi penale şi judecării cauzei, organul de urmărire penală are obligația de a stabili cauzele şi condițiile care au contribuit la săvârșirea infracțiunii.
Iar, conform articolul 252 din Codul de procedură penală, urmărirea penală are ca obiect colectarea probelor necesare cu privire la existenta infracțiunii, la identificarea făptuitorului, pentru a se constata dacă este sau nu cazul să se transmită cauza penală în judecată în condițiile legii şi pentru a se stabili răspunderea acestuia.
Important! Anterior am adresat cereri către instituțiile abilitate (inclusiv Agenția pentru Supraveghere Tehnică, Primăria și Consiliul mun. Chișinău, Poliția de sector ), însă acestea au fost lăsate fără răspuns, fiind ignorate.

Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, coroborând situația faptică descrisă cu normele legale citate, solicităm:

1. Ieșirea agentului constatator și a persoanelor responsabile la fața locului în vederea documentării și stabilirii încălcărilor menționate.
2. Identificarea persoanelor responsabile de edificarea blocului locativ multietajat din str. Poștei, 53/1, și de menținerea regulilor de securitate a șantierului;
3. Obligarea persoanelor responsabile de menținerea regulilor de securitate a șantierului din str. Poștei, 53/1, de a restabili gardul care izola perimetrul șantierului de zona publică;
4. Obligarea persoanelor responsabile de a repara drumul public distrus în cadrul lucrărilor de construcție efectuate contrar legii.
5. Tragerea la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor responsabile de edificarea blocului locativ multietajat din str. Poștei, 53/1, pentru încălcarea legislației, încălcarea regulilor de securitate și crearea situațiilor de pericol iminent pentru viața şi/sau bunurile oamenilor şi pentru mediu.
6. Verificarea de către organul abilitat dacă persoanele responsabile de edificarea blocului locativ multietajat din str. Poștei, 53/1 dispun de actele necesare în vederea efectuării lucrărilor de construire (certificat de urbanism pentru proiectare, documentație de proiect, autorizație de construire, etc.).
7. Sesizarea, conform art. 440 alin. (5) din Codul contravențional, autorități abilitate în vederea efectuării unui control inopinat.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Mulţumim

Către Primarul General Municipiul Chișinău (Primăria Municipiului Chișinău),

Vă rugăm trimiteți aceasta persoanei care face verificări de solicitări de informații

Scriu pentru a solicita o verificare internă a Primarul General Municipiul Chișinău (Primăria Municipiului Chișinău) referitor la procesarea solicitării mele de informații 'Construcție neautorizată, ilegală în cartierul Poșta Veche'

[ DĂ DETALII DESPRE PLÂNGEREA TA AICI ]
Nu am primit raspuns in termenii prevazuti de Lege

O istorie completă a cererilor mele de acces la informații, precum și toată corespondența sunt accesibile pe Internet la adresa: https://www.vreauinfo.md/ro/request/cons...

Vă mulţumesc,

Sergiu Sirbu

Pretura Riscani,

2 Atașamente

Bună ziua , vă expediem informația atașată . Rog să confirmați
recepționarea mesajului. O zi bună ! 

Pretura Riscani,

1 Atașament

Bună ziua , vă expediem informația atașată . Rog să confirmați
recepționarea mesajului. O zi bună !