Asigurarea accesului la informații

Răspunsul la această cerere este mult peste termen. Conform legii, în oricare circumstanţe, Consiliul Raional Orhei ar fi trebuit să vă răspundă până acum (detalii). Vă puteţi plânge către cerând o revizuire internă.

Către Consiliul Raional Orhei,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1. Copiile rapoartelor de activitate ale întreprinderilor municipale fondate de Consiliul Raional Orhei pentru anii 2018,2019,2020,2021 care în conformitate cu prevederile art.18 din Legea Nr. 246 din 22-11-2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală trebuie să conțină cel puțin:
a) informația despre numărul personalului întreprinderii, despre locurile de muncă nou-create și salariul mediu lunar pe întreprindere. Salariile persoanelor cu funcții de conducere (fondatori, membri ai consiliilor de administrație, administratori, membri ai comisiei de cenzori) vor fi indicate separat;

b) informația privind membrii organelor de conducere și control ale întreprinderii, funcția deținută (președinte/membru), mărimea indemnizației stabilite de fondator, precum și denumirea întreprinderilor în care aceștia reprezintă concomitent interesele statului/unității administrativ-teritoriale;

c) situaţiile financiare anuale;

d) informația privind asistența financiară de care beneficiază întreprinderea, garanțiile oferite de Guvern/autoritățile administrației publice locale/Comitetul executiv al Găgăuziei, angajamentele financiare și obligațiile asumate de întreprindere;

e) rezultatele controalelor efectuate de către organele de control;

f) raportul conducerii, care va include

– date privind realizarea indicatorilor financiari de performanță stabiliți pentru întreprindere, inclusiv pentru filialele acesteia, dacă ele există

– date privind realizarea indicatorilor nefinanciari de performanță relevanți pentru activitatea întreprinderii

– descrierea activităților de bază, inclusiv din domeniul cercetării și dezvoltării

– descrierea evenimentelor care au afectat activitatea întreprinderii, inclusiv a tranzacțiilor cu conflict de interese

– descrierea riscurilor şi incertitudinilor cu care se confruntă întreprinderea și atenuarea impactului acestora

– informația referitoare la respectarea cerințelor privind protecția mediului înconjurător

– informația privind existența filialelor întreprinderii

– perspectivele de dezvoltare a întreprinderii şi oportunităţile profesionale ale angajaţilor.

2.
...

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic sau să fie plasate pe site-ul Consiliului Raional Orhei - or.md.

Vă mulţumesc,

Maxim Djamanov