Către Primarul oraşului Orhei (Primăria Orhei),

1. CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1. Copiile rapoartelor de activitate ale întreprinderilor municipale fondate de Consiliul Municipal Orhei pentru anii 2018,2019,2020,2021 care în conformitate cu prevederile art.18 din Legea Nr. 246 din 22-11-2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală trebuie să conțină cel puțin:
a) informația despre numărul personalului întreprinderii, despre locurile de muncă nou-create și salariul mediu lunar pe întreprindere. Salariile persoanelor cu funcții de conducere (fondatori, membri ai consiliilor de administrație, administratori, membri ai comisiei de cenzori) vor fi indicate separat;

b) informația privind membrii organelor de conducere și control ale întreprinderii, funcția deținută (președinte/membru), mărimea indemnizației stabilite de fondator, precum și denumirea întreprinderilor în care aceștia reprezintă concomitent interesele statului/unității administrativ-teritoriale;

c) situaţiile financiare anuale;

d) informația privind asistența financiară de care beneficiază întreprinderea, garanțiile oferite de Guvern/autoritățile administrației publice locale/Comitetul executiv al Găgăuziei, angajamentele financiare și obligațiile asumate de întreprindere;

e) rezultatele controalelor efectuate de către organele de control;

f) raportul conducerii, care va include

– date privind realizarea indicatorilor financiari de performanță stabiliți pentru întreprindere, inclusiv pentru filialele acesteia, dacă ele există

– date privind realizarea indicatorilor nefinanciari de performanță relevanți pentru activitatea întreprinderii

– descrierea activităților de bază, inclusiv din domeniul cercetării și dezvoltării

– descrierea evenimentelor care au afectat activitatea întreprinderii, inclusiv a tranzacțiilor cu conflict de interese

– descrierea riscurilor şi incertitudinilor cu care se confruntă întreprinderea și atenuarea impactului acestora

– informația referitoare la respectarea cerințelor privind protecția mediului înconjurător

– informația privind existența filialelor întreprinderii

– perspectivele de dezvoltare a întreprinderii şi oportunităţile profesionale ale angajaţilor.

2.
...

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic sau să fie plasate pe site-ul orhei.md.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Maxim Djamanov

Diana Butnaru,

1 Atașament